Politik for samfundsansvar

 

Sikuki Nuuk Harbour A/S (herfra: Sikuki) har til opgave at etablere og eje, drive og udvikle havneområder i Nuuk. Dermed er Sikuki et knudepunkt i den grønlandske infrastruktur, og spiller en central rolle i at binde landet sammen, og forbinde landet med omverdenen.

Vores politik fortæller om vores holdninger, og giver i videst muligt omfang eksempler på vores handlinger. Vi har fokus på områder, der er vigtige for, at vi kan nå vores forretningsmæssige mål og som samtidigt er vigtige for vores interessenter.

På nuværende tidspunkt er Sikuki en meget lille organisation, og politikken kommer hovedsageligt til udtryk i udbud og krav til samarbejdspartnere. Efterhånden som virksomheden vokser, vil politik for samfundsansvar være med til at danne grundlag for virksomhedens øvrige politikker, eksempelsvis personalepolitik, miljøpolitik, it-politik med videre.

Menneske- og arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø og sikkerhed
Vi respekterer de internationale menneske- og arbejdstagerrettigheder, og arbejder konsekvent for at sikre vores medarbejdere gode og trygge forhold i deres ansættelse under lige vilkår. Ansøgere med samme kvalifikationer skal have samme muligheder for at blive ansat, og virksomheden opfordrer alle interesserede til at søge ledige stillinger, uanset baggrund. Virksomheden forholder sig til ligestilling og bekæmper diskrimination, mobning, chikane og vold på arbejdspladsen.

Sikkerhed, sundhed og trivsel er essentielle fokusområder for Sikuki. Det er afgørende at arbejde for en stærk sikkerhedskultur, og at medarbejderne har adgang til den rigtige træning, viden og udstyr til at arbejde trygt og sikkert.

Klima og miljø
Sikuki arbejder målrettet og systematisk på at nedbringe negativ påvirkning af miljøet, hvilket særligt vil komme til udtryk i byggeriet af ny terminal, og i valget af teknologi til de kommende operationer.

Vi afsøger mulighederne for at bruge mere miljøvenlig teknologi. Det betyder, at alle steder hvor det kan lade sig gøre vil vi søge at optimere drift og processer på baggrund af afprøvede teknologier.

Kompetenceudvikling og uddannelse
Gennem vores udbud og krav til samarbejdspartnere har vi fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere på alle niveauer og særligt på uddannelse af elever og lærlinge.

Vi har et særligt ønske om at styrke uddannelsesniveauet i Grønland for at være med til at understøtte en positiv udvikling. Derfor tilbyder vi vore ansatte relevant kompetenceudvikling. Og Sikuki er i 2019 blevet godkendt som praktikplads for en studerende på akademiuddannelsen i International Transport og Logistik (AU-ITL) ved Niunermik Ilinniarfik.

Antikorruption
Vi er imod bestikkelse, smørelse (facilitation payments) og andre former for uetisk forretningsadfærd. Vi arbejder løbende med at styrke vores interne regler samt kontroller, opfølgning og revision, for at dette ikke finder sted i Sikuki eller i forbindelse med vores aktiviteter. Sikuki har i 2019 indført en whistleblower ordning, hvor alvorlige lovovertrædelser og mistanke derom, kan indberettes anonymt.

Leverandører og samarbejdspartnere
Vi ønsker at påvirke vores leverandører og samarbejdspartnere til at arbejde systematisk og struktureret med miljømæssige, sociale og etiske forhold. Derfor arbejder vi med dialog og krav for at fremme bæredygtighed – også ud over vores egen virksomhed.

CSR Greenland
Sikuki har i 2016 meldt sig ind i CSR Greenland (læs CSR Greenlands Charter her). Dermed indgår Sikuki i et større netværk med et stærkt fællesskab der sammen bidrager yderligere til et bæredygtigt samfund.

CSR Greenland og medlemsvirksomhederne arbejder med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, og i UN Global Compacts retningslinjer for ansvarlig virksomhedsdrift – med særlig fokus på uddannelse, sundhed og miljø.

Sikuki vil i videst muligt omfang følge CSR Greenlands prioriteter og handlingerne vil tage udgangspunkt i fællesskabets arrangementer.